Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden worden de volgende aanduidingen in de volgende betekenis gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud:

Opdrachtgever: Iedere partij die een Overeenkomst aangaat met Abra B.V. en/of de partij die opdracht geeft aan Abra B.V.

Content: Alle werken, teksten, gegevens, informatie of andere materialen die door Abra B.V. uitgegeven, medegedeeld of ter beschikking worden gesteld.

Diensten: Alle door Abra B.V. aangeboden Diensten, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen Abra B.V. en Opdrachtgever.

Gebruiker: De partij die blijkens de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden het recht heeft tot toegang en gebruikmaking van de geleverde content, software etc.

IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten.

Abra B.V.: Abra B.V. gevestigd te Utrecht, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 73214574.

Overeenkomst: Elke Overeenkomst betreffende de levering van Producten en/of Diensten tussen Abra B.V. en Opdrachtgever met inbegrip van elke wijziging en aanvulling daarop. De Overeenkomst bestaat in ieder geval uit deze Algemene Voorwaarden.

Ondernemersactiviteiten: het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software en de diensten aangeboden door Abra B.V., zoals consultancy, toegankelijkheid, implementatie, cybersecurity, outsourcing, software ontwikkeling, bemiddeling en ondersteuning van diverse projecten in en met andere landen, processen- en productontwikkeling, marketing, social media en advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering.

Partijen: Abra B.V., Opdrachtgever en derden.

Producten: Alle door Abra B.V. aangeboden zaken, die het voorwerp zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen Abra B.V. en Opdrachtgever.

Schriftelijk: Berichtgeving op papier en via elektronische weg, zoals e-mail en WhatsApp.

Specificaties: De afspraken met betrekking tot de content, functionaliteit(en), software en/of dienst(en) die worden ontwikkeld en/of verleend.

Artikel 2. Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, alle Overeenkomsten, en alle door Abra B.V. uitgebrachte offertes of aanbiedingen, met uitsluiting van alle door Opdrachtgever gehanteerde (algemene) inkoop- of andere voorwaarden. Niettegenstaande het voorgaande, zullen deze Algemene Voorwaarden te allen tijde prevaleren indien ondanks het voorgaande toch (algemene) inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever  van toepassing zijn.

 2. In het geval deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Abra B.V. en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

 3. Abra B.V. is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan Opdrachtgever. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden maakt deel uit van elke na het moment van de wijziging gesloten Overeenkomst.

 4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen door Abra B.V. en Opdrachtgever

 5. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand door ofwel schriftelijke aanvaarding door Abra B.V. van een bestelling, inschrijving of opdracht van Opdrachtgever, ofwel ondertekening van een Overeenkomst door beide Partijen, ofwel door een aanmelding van Opdrachtgever via de website en bevestiging van die aanmelding door Abra B.V. per e-mail aan Opdrachtgever.

 2. De overeenkomst wordt geacht, in het geval Opdrachtgever de overeenkomst (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of Abra B.V. blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.

 3. Offertes en aanbiedingen van Abra B.V. zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht. Indien een offerte of aanbieding van Abra B.V. door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Abra B.V. het recht binnen twee werkdagen na kennisneming hiervan  de offerte of aanbieding te herroepen.

 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 5. De duur, het tarief, en nadere voorwaarden van de opdracht worden overeengekomen (en vastgelegd) in de offerte/overeenkomst, dan wel als bevestiging per e-mail.

Artikel 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. De door Abra B.V. gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

 2. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Abra B.V. aan te wijzen bankrekening.

 3. Alle betalingen door Opdrachtgever aan Abra B.V. worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever.

 4. De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 2% per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 exclusief BTW, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente.

 5. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door Abra B.V..

 6. Abra B.V. mag de prijzen voor Diensten en/of Producten wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, gaat een prijswijziging per direct in.

 7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 8. Abra B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Betaling dient te geschieden na afloop van ieder sprint/fase.

 9. Indien de betaling na een herinnering van Abra B.V. binnen drie (3) dagen niet is voldaan, is Abra B.V. gerechtigd het project per direct, zonder schadeplichtig te zijn, te stoppen en kunnen de teamleden op andere opdrachten worden ingedeeld. Er wordt in dat geval een uitwerktijd van 2 weken doorberekend.

Artikel 5. Leveringstermijnen en wijzigingen

 1. Alle door Abra B.V. genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn geen fatale termijnen. Abra B.V. spant zich er naar behoren voor in (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.

 2. Abra B.V. is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op grond van een Overeenkomst op te schorten in het geval Opdrachtgever niet volledig en/of tijdig aan haar (betalings)verplichtingen voldoet. Nadelige gevolgen van opschorten komen voor rekening van Opdrachtgever.

 3. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient de Opdrachtgever voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.

 4. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 5. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, en hierdoor het tijdstip van voltooiing van de uitvoering kan worden beïnvloed, zal Abra B.V. de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 6. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Abra B.V. de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 7. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Abra B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6. Terbeschikkingstelling van informatie

 1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke Abra B.V. volgens haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.

 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan Abra B.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

 3. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.

 4. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan Abra B.V. ter beschikking zijn gesteld, heeft Abra B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 5. Opdrachtgever begrijpt en erkent dat de specificaties zijn opgesteld op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor het opstellen van de Specificaties en de opdracht heeft verstrekt. Abra B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van of ontstaan is uit het ontbreken van enige informatie die nodig en/of gewenst is voor het opstellen van de specificaties

Artikel 7. Vervaltermijn

7.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Abra B.V. in verband met het verrichten van werkzaamheden door Abra B.V. in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 8. Uitvoering Diensten en onderhoud

 1. Abra B.V. zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Abra B.V. voert alle Diensten in beginsel uit op basis van een inspanningsverbintenis.

 2. Abra B.V. werkt enkel op basis van een resultaatsverplichting als dit schriftelijk is overeengekomen. Alles was Abra B.V. oplevert, is “as is”. Dit betekent dat de Opdrachtgever de Software test en accepteert of vraagt om bugs op te lossen. Nadat Abra B.V. bugs opgelost heeft, moet de Opdrachtgever de software accepteren. Abra B.V. verstrekt geen garanties voor de software/documentatie na de acceptatie. Acceptatie wordt verondersteld aanwezig te zijn als niet binnen twee weken na de oplevering is gereageerd.

 3. In het geval sprake is van wijzigingen of aanvullingen die tot gevolg hebben dat omvang van de overeengekomen Diensten verandert, bijvoorbeeld door meerwerk, zullen de daaruit eventueel voortvloeiende extra werkzaamheden vergoed worden overeenkomstig de tarieven van Abra B.V. die gelden op het moment van uitvoering van deze extra werkzaamheden.

 4. Abra B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

 5. Abra B.V. kan Opdrachtgever adviseren een derde in te schakelen voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden. Indien de Opdrachtgever rechtstreeks een overeenkomst aangaat met deze derde is Abra B.V. niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derde.

 6. Abra B.V. is slechts gehouden onderhoud te verlenen aan de geleverde content, software voor zover partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen. Abra B.V. kan op verzoek van Opdrachtgever, maar is hiertoe niet gehouden, fouten in de software/content herstellen. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn niet inbegrepen in de opdracht, Opdrachtgever is gehouden deze kosten te voldoen tegen de dan geldende uurtarieven van Abra B.V..

Artikel 9. Garanties

 1. Abra B.V. garandeert niet dat de geleverde content, software en/of diensten vrij zijn van gebreken en zonder onderbrekingen zullen werken na de acceptatie van de geleverde software. Abra B.V. geeft geen garanties omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik. Abra B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Opdrachtgever voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn of uitvallen van software, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Abra B.V. sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit, beschikbaarheid en juistheid van de Opdracht, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. Abra B.V. is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van Opdrachtgever of van derden. Abra B.V. is niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet.

 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de nakoming van alle eventuele door Abra B.V. verstrekte technische en functievereisten die nodig zijn om de content/software te kunnen gebruiken.

 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de content, software en/of andere geleverde diensten door de gebruikers, ongeacht of sprake is van een gezagsverhouding tussen de Opdrachtgever en deze gebruikers.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle IE-Rechten die rusten op de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten en/of Producten en op de Content, berusten uitsluitend bij Abra B.V. en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet. Abra B.V. is gerechtigd (gedeelten) van de code te hergebruiken voor andere producten. Indien de Opdrachtgever een IE-recht op de code wenst, dan dient de Opdrachtgever dit bedrag af te kopen. Dit bedrag wordt in dat geval opgenomen in de overeenkomst.

 2. Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van IE-Rechten.

 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten in de Producten en/of de (resultaten van de) Diensten te verwijderen of te wijzigen.

 4. Abra B.V. doet uitdrukkelijk geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

 5. In het geval de IE-Rechten op (een deel van) de Diensten, Producten en/of Content toekomen aan licentiegevers van Abra B.V., zal Opdrachtgever mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de Diensten en/of Producten te kunnen gebruiken. Indien Opdrachtgever dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens Abra B.V. toe.

 6. In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Abra B.V. geleverde Diensten, Producten en/of Content inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE- Recht of in het geval naar het oordeel van Abra B.V. een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt Abra B.V. zo mogelijk zorg dat Opdrachtgever de Dienst en/of het Product (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Abra B.V. wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten.

 7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan of gegevens of gedeelten uit de verstrekte documentatie en/of trainingsmateriaal en/of code openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen. 

 8. Indien Abra B.V. een app en/of andere content heeft ontwikkeld voor Opdrachtgever, vindt overdracht van de code en/of andere content pas plaats nadat Abra B.V. de laatste betaling heeft ontvangen. Na de laatste betaling van de ontwikkelingskosten is de Opdrachtgever eigenaar van de IE-rechten indien dit is overeengekomen. Indien Opdrachtgever niet overgaat tot betaling van alle kosten, is Abra B.V. gerechtigd alle informatie, content etc. terug te vorderen dan wel buiten gebruik te stellen. De schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Abra B.V. kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

 9. Opdrachtgever vrijwaart Abra B.V. tegen elke aanspraak van een derde partij die is gebaseerd op een bewering dat het gebruik, ontwikkeling en/of installatie, een inbreuk maakt op een recht van die derde partij.

 10. In geval van overtreding van dit artikel, is Opdrachtgever aan Abra B.V. zonder gerechtelijke tussenkomst opeisbare boete van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizendeuro) verschuldigd, vermeerderd met € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Abra B.V. op vergoeding door Opdrachtgever van de daadwerkelijk geleden schade die het uitgekeerde boetebedrag mocht overtreffen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Abra B.V. is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in  de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of op een andere grond, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.

 2. De totale aansprakelijkheid van Abra B.V. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, daaronder nadrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat aan Abra B.V. is betaald of betaald had moeten zijn voor het betreffende Product of de betreffende Dienst, waarbij bij duurovereenkomsten wordt uitgegaan van de betreffende Dienst voor één (1) maand. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van Abra B.V. meer dan het bedrag gebudgetteerd voor de laatste sprint/fase van het project.

 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie van Abra B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

  2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; en

  3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

 4. Iedere aansprakelijkheid van Abra B.V. voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade en immateriële schade is geheel uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 11.3. Ook is uitgesloten van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, schade wegens verminking, of verlies van gegevens, data en/of documenten en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer.

 5. Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Abra B.V. voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Abra B.V. zelf.

 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan Abra B.V. een redelijke termijn tot herstel wordt geboden (ingebrekestelling).

 7. Opdrachtgever zal na levering en eventuele installatie, dan wel afronding van een fase en/of sprint, binnen (één) week de Software testen, dan wel de verleende dienst beoordelen op fouten. Onder een fout wordt verstaan het substantieel en reproduceerbaar niet voldoen aan de Specificaties. De Specificaties worden opgenomen in de overeenkomst. De klant is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de Specificaties. Gedurende deze testperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de Software voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Indien Opdrachtgever hiertoe overgaat, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit.

 8. Indien Opdrachtgever niet binnen één week na de oplevering van een fase en/of afronding van een sprint en/of oplevering van een app en/of gedeelte van de diensten van Abra B.V., Abra B.V. in gebreke heeft gesteld, betekent dat Opdrachtgever de verleende diensten en/of geleverde producten, heeft geaccepteerd. Opdrachtgever vrijwaart Abra B.V. dan ook voor alle schade die nadien ontstaat.

 9. Acceptatie van de diensten en/of producten mag niet worden onthouden op gronden die geen verband houden met de Specificaties, die slechts subjectief en/of cosmetisch van aard zijn. Daarnaast mag acceptatie niet worden onthouden wegens het bestaan van kleine fouten die het gebruik van de Software redelijkerwijs niet in de weg staan.

 10. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Abra B.V. de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium.

 11. Abra B.V. is in geen geval aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een ingeschakelde derde. Opdrachtgever dient in geval van schade en/of gebrek, deze derde rechtstreeks aan te spreken.

 12. Indien het team van Abra B.V. schade loopt door niet tijdige betaling door Opdrachtgever, dient Opdrachtgever alle kosten die hieruit voortvloeien te voldoen aan Abra B.V.. Opdrachtgever kan de schade die zij eventueel lijdt hierdoor, niet op Abra B.V. verhalen.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, waaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Abra B.V. wordt onder meer verstaan:

 1. Het niet naar behoren nakomen van verplichtingen die door de Opdrachtgever aan Abra B.V. zijn voorgeschreven;

 2. Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Abra B.V. is voorgeschreven;

 3. Overheidsmaatregelen;

 4. Elektriciteitsstoring;

 5. Storing van internet, datanetwerk of telecommunicatiefaciliteiten;

 6. Oorlog;

 7. Algemene vervoersproblemen;

 8. Leverancier die stopt, vanwege ziekte niet in staat is de afspraken na te komen, dan wel overlijden van leverancier.

12.2 Indien een overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt, heeft ieder der Partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 13. Privacy en persoonsgegevens

 1. Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen. Partijen handelen in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG.

 2. Onder een datalek wordt verstaan: alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van een USB-stick of computer, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of malwarebesmetting.

 3. Opdrachtgever zal steeds aangemerkt worden als verwerkingsverantwoordelijken, nu zij het doel en de middelen vaststelt.

 4. Als een verwerkingsverantwoordelijke zicht bewust is geworden van een datalek, moet hij dit direct, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit niet mogelijk is, moet een verklaring worden gegeven voor de vertraging.

 5. Indien blijkt dat bij Abra B.V. sprake is van een datalek, dat door Opdrachtgever gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal Abra B.V. Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat Abra B.V. bekend is geworden met het datalek. Abra B.V. probeert de Opdrachtgever direct alle informatie te verstrekken die zij nodig heeft om een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten.

 6. Partijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 7. Opdrachtgever is in overleg met Abra B.V. gerechtigd tijdens de looptijd van de overeenkomst de naleving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te controleren door middel van een onafhankelijke deskundige. Opdrachtgever draagt alle kosten in verband met deze controle.

 8. Abra B.V. kan derden (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze Derden over specialistische kennis of middelen beschikken waarover Abra B.V. niet beschikt. Als het inschakelen van Derden tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaat verwerken dan zal Abra B.V. met die Derden afspraken maken over de beveiliging van persoonsgegevens. Met het aangaan van een overeenkomst met Abra B.V. geeft Opdrachtgever toestemming voor het inschakelen van de Derden.

 9. Abra B.V. werkt veelvuldig samen met partijen uit o.a. Oekraïne. Mogelijk hebben deze partijen te maken met de verwerking van persoonsgegevens van Opdrachtgever. Abra B.V. verplicht deze partijen een adequaat niveau van gegevensbescherming af te geven en passende waarborgen te hebben.

 10. Abra B.V. is niet aansprakelijk voor boetes of claims als Opdrachtgever de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet nakomt.

Artikel 14. Contractduur

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst aangegeven tijd dan wel voor de duur van het in de Overeenkomst omschreven project / de in de Overeenkomst omschreven opdracht.

 2. De Overeenkomst die voor (on)bepaalde tijd is aangegaan en niet door afronding van de opdracht / het project eindigt, kan door beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand worden opgezegd.

 3. Abra B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst per direct zonder ingebrekestelling te ontbinden, indien:

  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

  2. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend, op de andere partij een andere gelijksoortige regeling van toepassing is geworden of de andere partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;

  3. Opdrachtgever opgehouden is te bestaan of ontbonden.

 4. Indien de opdracht aan Abra B.V. is verleend met het oog op een bepaalde persoon, zal de opdracht bij zijn/haar overlijden worden voltooid door een andere aan Abra B.V. verbonden dan wel, indien op dat tijdstip binnen het bureau van Abra B.V. geen geschikte persoon beschikbaar is, door een derde na overleg met de Opdrachtgever. Bij overlijden van de opdrachtgever-natuurlijk persoon gaan de rechten over op diens erfgenamen.

 5. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan, behoudt Abra B.V. daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

 6. Na de acceptatie van de opdracht, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het vorderen van afgifte van stukken door Opdrachtgever.

 7. Binnen 30 (dertig) dagen na beëindiging van de Opdracht kan Opdrachtgever aan Abra B.V. verzoeken de data die zij van Opdrachtgever onder zich heeft aan Opdrachtgever te verstrekken. Abra B.V. is gehouden te voldoen aan ieder redelijk verzoek van Opdrachtgever, slechts indien Opdrachtgever alle facturen van Abra B.V. heeft voldaan. Abra B.V. is dan altijd gerechtigd de dan gebruikelijke tarieven in  rekening te brengen. De data wordt uitsluitend verstrekt in een format naar keuze van Abra B.V..

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Iedere partij verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere partij, voor zover deze informatie en gegevens in het kader van de offerte of opdracht aan eerstgenoemde partij bekend zijn geworden.

 2. Abra B.V. heeft het recht om in publicaties en interviews e.d. bekendheid te geven aan het bestaan van de tussen Abra B.V. en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 16. Trainingen

 1. Een aanmelding voor een training dient telkens schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging door Abra B.V.. 

 2. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van de opleiding voor de deelnemers. 

 3. Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Abra B.V. aanleiding geeft, is Abra B.V. te zijner keuze gerechtigd de training te annuleren, te combineren met één of meer andere trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. 

 4. Abra B.V. is gerechtigd organisatorische (waaronder locatie training) en inhoudelijke wijzigingen in een opleiding aan te brengen. 

 5. De gevolgen van een annulering van deelname aan een training door klant of deelnemers worden beheerst door de bij Abra B.V. gebruikelijke regels. Dit betekent dat klant: 

- bij annulering langer dan twee weken voor aanvang van de training verplicht is 50% van de trainingskosten te vergoeden

- bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de training is de klant verplicht 70% van de trainingskosten te vergoeden. 

- bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang van de training, niet verschijnt of anderszins niet deelneemt aan de training zonder annulering, dient klant de volledige trainingskosten te vergoeden en heeft klant geen recht op terugbetaling. 

 1. Een annulering dient altijd schriftelijk en voorafgaand aan de training of het betreffende  onderdeel daarvan te geschieden. Annulering en/of niet-verschijning doen geen afbreuk aan de verplichtingen die klant op grond van de overeenkomst heeft. Ingeval van annulering door klant staat het ter beoordeling van Abra B.V. of een verzoek tot toezending van trainingsmateriaal wordt ingewilligd. 

 2. Abra B.V. bepaalt de inhoud en diepgang van de opleiding en klant aanvaardt dit. 

Artikel 17. Buitengebruikstelling

 1. Abra B.V. heeft het recht een door hem geproduceerde product/dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Opdrachtgever ter zake de overeenkomst een verplichting jegens Abra B.V. niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Abra B.V. zal de Opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Abra B.V. kan worden verlangt.

 2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien de Opdrachtgever binnen een door Abra B.V. gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen;

Artikel 18. Diversen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en al het gebruik van Producten en/of Diensten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Geschillen tussen Abra B.V. en Opdrachtgever worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch.

 3. In het geval enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.  Abra B.V. zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 4. Abra B.V. is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 5. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Opdrachtgever niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij Abra B.V. hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. Abra B.V. zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

 6. Abra B.V. kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licentiëren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Opdrachtgever.

 7. Indien Abra B.V. op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.